activities_01.jpg
内容的浏览数 : 3660715
当前有 74名访客 在线

联络我们

时时刻刻与我们保持联系...

地址:
Confucian Private Secondary School.
Lorong Hang Jebat,
50150, Kuala Lumpur,
Malaysia.

电话:
03-2072 6321

传真:
03-2072 4463

学校电邮:
info@confucian.edu.my

 

校内荣誉 Internal Awards
2016年英语演讲比赛

基础班

陈彦宇    基础平    冠军

陈浩旸    基础平    亚军

吴伟杰    基础平    季军

 

初一级

刘斌浩    初一勤    冠军

姚如玹    初一朴    亚军

李岸行    初一勤    季军

严淑恩    初一孝    安慰

 

初二级

金镇成    初二朴    冠军

方婉儿    初二朴    亚军

利晋岭    初二毅    季军

值达尔    初二朴    安慰

 

初三级

陈厚元    初三毅    冠军

朱蒨菱    初三勤    亚军

杜婉恬    初三勤    季军

叶雯裕    初三勇    安慰

 

高一级

曾柏萱    高一理    冠军

林奕安    高一理    亚军

黄湧翔    高一理    季军

张至玮    高一盈    安慰

 

高二级

池情       高二级    冠军

管一修    高二信    亚军

邓俊源    高二谦    季军

柯佩杏    高二诚    安慰

 

高三级

何静晴    高三诚    冠军

吴惠佑    高三诚    亚军

郑皓文    高三廉    季军

潘丽怡    高三诚    安慰

 
2016年国语演讲比赛

基础班

俞佳琦    基础平    冠军

黄洁盈    基础平    亚军

许玮珊    基础和    季军

萧力湧    基础和    安慰

 

初一级

郑淑鏸    初一毅    冠军

盧景康    初一朴    亚军

沙里曼    初一勤    季军

刘斌浩    初一勤    安慰

 

初二级

何妮莎    初二朴    冠军

值达尔    初二朴    亚军

利晋岭    初二毅    季军

伍俐璇    初二朴    安慰

 

初三级

施咏恩    初三朴    冠军

艾利卡    初三爱    亚军

张伟杰    初三勤    季军

廖行健    初三勤    安慰

 

高一级

曾柏萱    高一理    冠军

柯婕儿    高一理    亚军

蓝建昇    高一理    季军

陈冠铭    高一诚    安慰

 

高二级

池情        高二诚    冠军

柯佩杏    高二诚    亚军

游文俊    高二理    季军

郑芊蕙    高二谦    安慰

 

高三级

何静晴    高三诚    冠军

孙平       高三理    亚军

周信       高三诚    季军

 
2016年华语演讲比赛

基础班

谢伟俊     基础平    冠军

王轩立     基础平    亚军

张祖源     基础和    季军

谭雪盈     基础和    殿军

 

初一级

陈宝欣    初一勇    冠军

杨紫杏    初一级    亚军

黄婷恩    初一孝    季军

卓维欣    初一勤    殿军

 

初二级

王若艳    初二朴    冠军

方婉儿    初二朴    亚军

罗梓轩    初二勇    季军

卢恺靖    初二勇    殿军

 

初三级

施咏恩    初三朴    冠军

杨善美    初三孝    亚军

陈志豪    初三诚    季军

张宏全    初三忠    殿军

 

高一级

陈坚幸    高一智    冠军

曾柏萱    高一理    亚军

欧慧慈    高一智    季军

刘欣颐    高一诚    殿军

 

高二级

余永康    高二信    冠军

池晴       高二诚    亚军

池真妮    高二信    季军

柯佩杏    高二诚    殿军

 

高三级

何静晴    高三诚    冠军

刘丞余    高三理    亚军

孙芷晴    高三谦    季军

黄慧慈    高三盈    殿军

 
2016年公共考试成绩表现优异学生名单

  姓名          2016年班级      2017年班级    成绩

陈宇恒                初三勤                 高一盈             7A
       周净禾                初三勤                 高一智             6A
       杜婉恬                初三勤                 高一智             6A
       陈厚元                初三毅                 高一盈             6A
       廖行健                初三勤                 高一理             6A
       陈韦静                初三勤                 高一理             6A
       利歆怡                初三勤                 高一理             5A
       王安妮                初三朴                 高一智             5A
       周振兴                初三勤                 高一理             5A
       温展彬                初三勤                 高一盈             5A
       陈君洁                初三勤                 高一盈             5A
       邓仲为                初三勤                 高一理             5A
       叶展琛                初三勤                 高一智             5A
       冯立楷                初三朴                 高一理             5A
       陈芊潓                初三勇                 高一理             4A
       杨裕宏                初三毅                 高一信             4A
       刘慈毅                初三勤                 高一理             4A
       黄崇量                初三勤                 高一理             4A
       黄恩环                初三毅                 高一信             4A
       钟俊杰                初三勤                 高一理             4A

何静晴                高三诚                  毕业                9A
       廖可贞                高三诚                  毕业                8A
       洪永峻                高三诚                  毕业                8A
       卓家名                高三理                  毕业                7A
       卢国豪                高三廉                  毕业                7A
       孙芷晴                高三谦                  毕业                7A
       陈锦丰                高三盈                  毕业                6A
       卢燕玲                高三理                  毕业                6A
       温展威                高三智                  毕业                5A
       李进添                高三智                  毕业                5A
       林世濠                高三廉                  毕业                5A
       谢岩劭                高三廉                  毕业                5A
       陈蓉琪                高三诚                  毕业                5A
       廖若凡                高三理                  毕业                5A
       陆璟赋                高三谦                  毕业                5A
       张伟恒                高三智                  毕业                5A
       陈奕恒                高三理                  毕业                5A
       王祈宣                高三智                  毕业                4A
       叶家浚                高三理                  毕业                4A
       孙平                    高三理                  毕业                4A
       卢泇每                高三智                  毕业                4A
       黄崇皓                高三理                  毕业                4A
       林薏文                高三智                  毕业                4A
       陈进杰                高三智                  毕业                4A
       谭紫滟                高三智                  毕业                4A
       李宝俪                高三诚                  毕业                4A
       郑蕙璇                高三诚                  毕业                4A
       林千圣                高三诚                  毕业                3A
       陈嘉慰                高三谦                  毕业                3A

       赵家和                高三智                  毕业                3A
       潘丽怡                高三诚                  毕业                3A
       蔡镇向                高三智                  毕业                3A

       叶维喆                高三盈                  毕业                3A
       何婕妤                高三诚                  毕业                3A
       蔡子幸                高三智                  毕业                3A
       汤芷晴                高三诚                  毕业                3A

高中统考 --- 全国各科成绩优越考生
        科目       得奖考生姓名       就读班级
        华文             何静晴                高三诚
    高级数学(I)       陈奕恒                高三理
    高级数学(II)      陈奕恒                高三理
电脑与资讯工艺   卓家名                高三理
       美术              黄松威                高三美

 
2015年考试成绩优异学生

初中统考

4A

林彦毅    高一信    13300

黄建铭     高一理    14914

李婉靖     高一理     14909

刘芷琦     高一理     13187

洪永真     高一理     13181

刘珈伶     高一谦     13216

林卉莹    高一谦    13035

 

5A

林雪楹    高一信   14936

叶姗妮     高一理    13003

郭紫盈    高一理    13202

凡    高一理    13201

符静慧    高一美    13184

陈冠铭    高一诚   13060

陈翊绫    高一谦   13013

 

6A

柯婕儿   高一理    13238

 

7A

曾柏萱    高一理     13074

 

高中统考

3A

林凯妍